Book Places for scottyb220

Places within the books in scottyb220's library

All BooksCustom

Abbottabad, Pakistan (saksa, englanti)

Armageddon, the mountain of Megiddo (englanti)

Aslan's Country (suomi, ranska, merirosvokieli, englanti)

Aslan's How (suomi, ranska, merirosvokieli, englanti)

Athens, Paul's missionary journeys (englanti)

Atlanta, Georgia, USA (englanti)

Babylon (englanti)

Baghdad, Iraq (englanti)

Basra, Iraq (englanti)

Bethany (englanti)

Bethlehem, Judea, birthplace of Jesus (englanti)

Book of Life (englanti)

Brown University, Providence, Rhode Island, USA (englanti)

Capernaum (englanti)

Colombia (englanti)

Colosse, Paul's missionary journeys (englanti)

Crete, Greece, Paul's missionary journeys (englanti)

Diwaniya, Iraq (englanti)

Earth, created by God (englanti)

Ecuador (hollanti, englanti)

Egypt, where Israel was enslaved (englanti)

El Nahra, Iraq (englanti)

Ephesus, Paul's missionary journeys (englanti)

Galilee, where Jesus spent most of his life (englanti)

Gethsemane, Jesus arrested "Mount of Olives" (englanti)

Golgotha, place of a skull (englanti)

Heaven, paradise for believers (englanti)

Hell (englanti)

Irak (hollanti)

Iraq (englanti)

Jericho (englanti)

Jerusalem (saksa, englanti)

Jordan River (englanti)

Judah, Kingdom of (englanti)

Judea (englanti)

Karachi, Pakistan (saksa, englanti)

Kolumbien (saksa)

Lahore, Punjab, Pakistan (saksa, englanti)

Laodicea, Paul's missionary journeys (englanti)

Liberty University, Lynchburg, Virginia, USA (englanti)

Masada, Israel (saksa, englanti)

Mount of Olives, Jesus arrested "Gethsemane" (englanti)

Mount of Transfiguration (englanti)

Mount Zion, the mountain of the Lord "Mount Moriah" (englanti)

Narnia (suomi, ranska, merirosvokieli, englanti)

Nazareth (englanti)

Palestine (englanti)

Paradise "Heaven" (englanti)

Patmos, Greece, John exiled here (englanti)

Pergamum (englanti)

Peshawar, Pakistan (saksa, englanti)

Philadelphia (englanti)

Philadelphia "Alashir" (englanti)

Phillippi, Paul's missionary journeys (englanti)

Quetta, Pakistan (saksa, englanti)

Rawalpindi, Pakistan (saksa, englanti)

Road to Emmaus (englanti)

Sardis (englanti)

Singapore (englanti)

Singapur (saksa)

Smyrna (englanti)

Thessalonica, Paul's missionary journeys (englanti)

Thyatira (englanti)

Tower of Siloam (englanti)

Tree of Life (englanti)

Turkey (englanti)

Tyre, spread of the Gospel (englanti)

Wah, Pakistan (saksa, englanti)

The Wood Between the Worlds (englanti)

Yemen (englanti)