Book Places for Kreho

Places within the books in Kreho's library

All BooksCustom

Alabama, USA (italia, saksa, englanti)

Alabama, Verenigde Staten (hollanti)

Antarctica (englanti)

Baltimore, Maryland, USA (englanti)

Chewandswallow (englanti)

Clover, Virginia, USA (englanti)

The coconut tree (englanti)

The Community (englanti)

Copenhagen, Denmark (englanti)

Denemarken (hollanti)

Denmark (englanti)

Detroit, Michigan, USA (englanti)

Dundalk, Maryland, USA (englanti)

Harlem, New York, USA (englanti)

Hiroshima, Japan (englanti)

Iran (englanti)

Jackson, Mississippi, Verenigde Staten (hollanti)

Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA (englanti)

Kopenhagen, Denemarken (hollanti)

Lincoln Elementary School (englanti)

Maryland, USA (englanti)

Maycomb County, Alabama, USA (italia, saksa)

Maycomb, Alabama, USA (ranska, englanti)

Monroeville, Alabama, USA (englanti)

Monroeville, Alabama, Verenigde Staten (hollanti)

Puerto Rico (englanti)

South Boston, Maryland, USA (englanti)

Stoneybrook, Connecticut, USA (englanti)

Südstaaten, USA (saksa)

Tehran, Iran (englanti)

Tulsa, Oklahoma, USA (englanti)

Turner Station, Maryland, USA (englanti)

Vicksburg, Mississippi, USA (saksa, englanti)

Vienna, Austria (englanti)

Virginia, USA (englanti)

Windrixville, Oklahoma, USA (englanti)