Kustantajan sarjaKristlik Fryske folksbibleteek

Heidebern (tekijä: P. de Jong) 1 kappalenû. 16
Kristityn vaellus Turmeluksen kaupungista Taivaan maahan (tekijä: John Bunyan) 15,137 kappaletta, 139 arvosteluanû. 18
It goudene ûleboerd (tekijä: G. Spaanderman-Wielinga) 1 kappalenû. 26
De ienlike wei (tekijä: G. Lootsma-Smidstra) 1 kappalenû. 55
Romsicht (tekijä: G. Lootsma-Smidstra) 0 kappalettanû 79
Skrael earesalút (tekijä: R. W. van Tuinen) 1 kappale161
Hwer is it lok? (tekijä: Jeltsje Leemburg) 1 kappale190
Kristus foar Fryslân (tekijä: Th. Bakker) 1 kappale199
It Heitelân : hjirûnder, dêrboppe (tekijä: Th. Bakker) 1 kappale223
Robotania (tekijä: Th. Mollinga) 1 kappale234
Doe en no : kristlik-frysk! (tekijä: Th. Bakker) 1 kappale238
Mei myn hiele hert (tekijä: Geartsje Dam) 1 kappale245
Fjirtich jier kristlik-fryske striid (tekijä: Th. Bakker) 1 kappale259
God's Trombones: Seven Negro Sermons in Verse (tekijä: James Weldon Johnson) 309 kappaletta, 5 arvosteluanû. 393
In eigen teology? : Afrikaanske fragen yn it Frysk en yn it Saksysk (tekijä: Hinne Wagenaar) 2 kappalettanû. 408
Kom oer it wetter (tekijä: Piter Terpstra) 2 kappalettanû. 411
Brekpunt (tekijä: Rommert Tjeerdsma) 1 kappale437
It griene hûs (tekijä: Lieuwe Pietersen) 1 kappalenû. 448
Frij as de wyn (tekijä: Rommert Tjeerdsma) 1 kappalenû. 452

Avainsanoja